www.thaicolorprint.com

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tmb

ธนาคารทหารไทย

บริษัท ไทยคัลเลอร์ปริ้นท์ จำกัด

105-2-18605-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุรชัย จันทร์ตรี

179-0-94856-4

( สะสมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สุรชัย จันทร์ตรี

089-2-57164-9

( ออมทรัพย์ )